Over uw privacy

  Home / De praktijk / Over uw privacy

jan 6, 2020

0

Uw privacy

Vanaf 28 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) van kracht. De AVG regelt dat in alle Europese landen op dezelfde manier met de bescherming van persoonsgegevens wordt omgegaan. Hieronder leest u wat dit betekent voor mijn praktijkvoering en uw privacygevoelige gegevens.

Uw persoonlijke informatie

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde Body Stress Release-sessies (BSR). Uw persoonsgegevens worden gebruikt om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van uw gezondheidstoestand. Op basis van deze gegevens vindt een BSR-behandeling plaats.

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • als enige toegang heb tot uw gegevens,
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens,
 • niet meer persoonsgegevens verwerk dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van een release en het uitvoeren van de financiële administratie,
 • de bijzondere persoonsgegevens (betreffende uw gezondheid) alleen digitaal (op een beveiligde laptop en in een eveneens beveiligd klantsysteem) bewaar. Deze laptop wordt uitsluitend door mij voor de praktijk gebruikt en is op de gebruikelijke wijze beveiligd met up-to-date software.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het opstellen van een factuur. Slechts een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Deze gegevens worden (eveneens) digitaal verwerkt en bewaard op een beveiligde computer met up-to-date software.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Op de factuur die u per email ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Gegevens op de factuur:

 • uw naam, adres en woonplaats,
 • uw geboortedatum en/of relatienummer zorgverzekeraar,
 • datum en korte omschrijving van de behandeling,
 • de kosten van het consult.

De gegevens in het cliëntendossier blijven 15 jaar bewaard conform de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst).

Uw rechten

Vanuit de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) heeft u de volgende privacy-rechten:

 • Recht op dataportabiliteit: u heeft het recht om de persoonsgegevens te ontvangen en over te dragen.
 • Recht op vergetelheid: u heeft het recht om in een aantal gevallen de persoonsgegevens te laten wissen. Dit is het geval als:
  • de gegevens niet meer nodig zijn
  • u de toestemming voor de gegevensverwerking intrekt
  • u bezwaar maakt tegen de gegevensverwerking
  • de wettelijk bepaalde bewaartermijn is verstreken
  • de betrokkene jonger is dan 16 jaar en de gegevens verkregen zijn via een app of website
 • Recht op inzage: u heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien.
 • Recht op rectificatie en aanvulling: u heeft het recht onjuiste persoonsgegevens te laten aanpassen en persoonsgegevens aan te laten vullen.
 • Recht op beperking van de verwerking: u heeft het recht het gebruik van de gegevens te beperken indien:
  • de gegevens mogelijk onjuist zijn
  • de verwerking onrechtmatig is
  • de gegevens niet meer nodig zijn
  • u bezwaar maakt
 • Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering: bij geautomatiseerde besluitvorming heeft u altijd recht op een menselijke blik bij deze besluiten.
 • Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking: u heeft altijd het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van de persoonsgegevens.

Voor klachten over uw BSR-behandeling verwijs ik u naar de website van Body Stress Release Associatie Nederland voor een toelichting en uitleg op de klachtenprocedure.